Responsabilitatea este principiul conform căruia funcţionarul public trebuie să poarte răspunderea pentru actele sale. Pentru funcţionarul public, ca şi pentru administraţie în ansamblul său, legalitatea reprezintă criteriul fundamental de moralitate; o astfel de concluzie rezultă din însuşi misiunea administraţiei publice care constă în activitatea de punere în executare a legii şi prestarea de servicii publice, în limitele legii, în condiţii responsabile şi eficiente. Prin urmare, pentru a-şi asuma în mod responsabil funcţiile care le revin, funcţionarii publici trebuie să fie convinşi de importanţa şi supremaţia legii şi de nevoia ca ea să fie respectată de toţi cei care cad sub incidenţa ei.

Răspunderea juridică într-o accepţiune „lato sensu”, poate fi definită ca ansamblul normelor care  conturează un anumit comportament profesional şi privat. În această accepţiune, ea cuprinde norme de comportament, care privesc atât relaţiile de serviciu de toate tipurile, ceea ce poate fi evocat prin sintagma comportament profesional, cât şi acele norme care privesc viaţa privată.

Regimul juridic al funcţionarilor publici include şi problema răspunderii acestora. Funcţionarul public trebuie să-şi ducă la bun sfârşit atribuţiile nu pentru că aşa i se impune, ci fiindcă este convins că ele reprezintă rostul său profesional. Astfel este normal, ca în orice societate democratică cei care încalcă normele juridice, să cunoască forţa de constrângere a statului.

Instituţia răspunderii, faţă de funcţionarii publici apare cu atât mai necesară, dacă se are în vedere importanţa deosebită a activităţii organelor administraţiei publice. Având ca sarcină executarea legii, funcţionarii din aparatul administrativ trebuie ca ei, în primul rând, să respecte legea, iar în caz de încălcare a acesteia, să poarte răspunderea pentru fapta lor.

Reglementarea responsabilităţii funcţionarilor presupune efecte juridice complexe, deoarece sancţionarea acelora care încalcă legalitatea şi disciplina, asigură legalitatea şi disciplina în administraţia, pedepsindu-se funcţionarii culpabili şi reparându-se prejudiciile cauzate, dar în acelaşi timp se înfăptuieşte îmbunătăţirea activităţii funcţionarilor respectivi, precum şi a celorlalţi prin avertizare de a nu săvârşi abateri pentru care sunt sancţionaţi, ceea ce constituie un rezultat notabil.

În Capitolul VIII – „Sancţiunile disciplinare şi răspunderea funcţionarilor publici” din Legea nr. 188/1999, republicată în anul 2007, regăsim cadrul legal cu privire la formele răspunderii funcţionarilor publici, art. 75 din Statut stabilind că: „încălcarea de către funcţionarii publici, cu vinovăţie, a îndatoririlor de serviciu atrage răspunderea disciplinară, contravenţională, civilă sau penală, după caz”.

Faţă de modul de reglementare, în literatura juridică de specialitate s-a spus că ar fi fost mai riguros dacă titlul ar fi avut drept conţinut „Răspunderea şi sancţiunile disciplinare aplicabile funcţionarilor publici” sau pur si simplu „Răspunderea funcţionarilor publici” deoarece se consideră că nu se impune ca în titlul unui Capitol (din Legea nr. 188/1999) să se regăsească sancţiunile specifice uneia din formele de răspundere aplicabile.

Răspunderea juridică administrativă este explicată în doctrina juridică pornind de la conceptul de constrângere.

Astfel, constrângerea administrativă reprezintă ansamblul de măsuri (acte juridice, operaţiuni administrative, fapte materiale), luate de către autorităţile administraţiei publice în temeiul legii, cu folosirea puterii de stat şi, dacă este cazul, împotriva voinţei unor persoane, pentru a preveni săvârşirea unor fapte antisociale, a apăra drepturile cetăţenilor, precum şi pentru a sancţiona încălcarea normelor de drept administrativ.

Dacă prin constrângerea administraţiei se urmăreşte autoreglarea sistemului social, răspunderea urmăreşte restabilirea ordinii normative încălcate, precum şi condamnarea faptei negative şi a autorului acesteia. Astfel, ca o componentă a răspunderii juridice, răspunderea administrativă cuprinde următoarele forme: răspunderea administrativ-disciplinară şi răspunderea administrativ-contravenţională.

Potrivit art. 77 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor public, încălcarea cu vinovăţie de către funcţionarii publici a îndatoririlor corespunzătoare funcţiei publice pe care o deţin şi a normelor de conduită profesională şi civică prevăzute de lege constituie abatere disciplinară şi atrage răspunderea disciplinară a acestora.

Noţiunea de „disciplină” reprezintă un sistem de norme juridice care reglementează comportamentul salariaţilor şi funcţionarilor publici în desfăşurarea procesului muncii. Funcţionarul public, la fel ca şi salariaţii, îşi desfăşoară activitatea într-un cadrul organizat şi disciplinat. Aşa cum s-a subliniat în doctrina juridică, disciplina muncii, indiferent la care tip de muncă ne raportăm, concretizează starea de ordine inerentă îndeplinirii atribuţiilor care rezultă dintr-un raport de muncă sau dintr-un raport de serviciu. Cât priveşte ordinea, aceasta vizează norme de conduită profesională ce au în vedere relaţiile din cadrul colectivului în care îşi desfăşoară activitatea funcţionarul public, de relaţiile cu alte colective ale aceleiaşi instituţii publice şi nu în ultimul rând cu terţii.

Răspunderea disciplinară a funcţionarilor publici este acea instituţie juridică, acel ansamblu de norme, conform cărora un funcţionar public răspunde de actele şi faptele sale prin care încalcă regulile de disciplină prevăzute pentru exercitarea sau în legătură cu exercitarea funcţiilor publice în cadrul unor raporturi de subordonare, raporturi de drept administrativ, din domeniul organizării executării şi executării legii.

Răspunderea disciplinară este atrasă în primul rând pentru nerespectarea disciplinei profesionale a funcţionarilor publici în cadrul raportului de subordonare ierarhică, raport de drept administrativ, ce poate coexista cu un raport de drept penal, (scoaterea de sub urmărire penală pentru o faptă, poate totuşi atrage răspunderea disciplinară). Pe de altă parte, răspunderea disciplinară poate interveni şi pentru fapte săvârşite în afara serviciului dacă acestea sunt de natură să aducă atingere prestigiului funcţiei publice. Aceasta este de altfel şi ceea ce o deosebeşte, în principal, de răspunderea disciplinară din dreptul muncii.

BIBLIOGRAFIE

–         Verginia Vedinaş, Statutul funcţionarilor publici (Legea nr. 188/1999, cu modificările şi completările ulterioare, republicată). Comentarii. Legislaţie. Doctrină. Jurisprudenţă, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2009;

–         Verginia Vedinaş, Drept administrativ, Ediţia a IV-a, revăzută şi adăugită, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2009;

–         V. Vedinaş, Deontologia vieţii publice, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2007;

–         D. Apostol Tofan, Drept administrativ. Curs universitar, Vol. I, Ediţia 2, Editura G.H. Beck, Bucureşti, 2008

–         L. Barac, Răspunderea şi sancţiunea juridică, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1997.

–         E. Bălan, Instituţii administrative, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2008

–         C. Călinoiu, Răspunderea administrativ-disciplinară a funcţionarilor publici, în Revista Română de Dreptul muncii nr. 1/2002

–         L. Coman-Kund, Deontologia şi statutul funcţionarilor din administraţia publică, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2005

–         Valerică Dabu, Răspunderea juridică a funcţionarului public. Curs universitar, Editura Global Lex, Bucureşti, 2000

–         Corneliu Manda, Drept administrativ. Tratat elementar, Ediţia a V-a, revăzută şi adăugită, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2008

–         R. P. Petrescu, Statutul funcţionarului public, Editura Universitară „Carol Davila” Bucureşti, 2006

–         I. Popescu-Slăniceanu, Funcţia publică, Infodial, Bucureşti, 2000

–         Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 600 din 8 decembrie 1999, republicată în anul 2007, modificată şi completată prin:

§         O.U.G. 229/2008 privind măsuri pentru reducerea unor cheltuieli la nivelul administraţiei publice, publicată în Monitorul Oficial nr. 3 din data de 5 ianuarie 2009;

§         O.U.G. nr. 3/2009 pentru modificarea şi completarea unor acte normative referitoare la organizarea şi funcţionarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial nr. 84 din data de 11 februarie 2009;

§         O.U.G. nr. 37/2009 privind unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii administraţiei publice, publicată în Monitorul Oficial nr. 264 din data de 22 aprilie 2009;

§         O.U.G. nr. 105/2009 privind unele măsuri în domeniul funcţiei publice, precum şi pentru întărirea capacităţii manageriale la nivelul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale şi ale altor servicii publice, precum şi pentru reglementarea unor măsuri privind cabinetul demnitarului din administraţia publică centrală şi locală, cancelaria prefectului şi cabinetul alesului local, publicată în Monitorul Oficial nr. 668 din 6 octombrie 2009;

§         Lege-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial nr. 769 din 9 noiembrie 2009.

 Vrei mai multe informaţii despre acest subiect? Cumpără acum STUDIUL IN INTREGIME

CLICK AICI PENTRU A CUMPĂRA ACUM! 

 PREŢ – 6 EURO cu plata rapidă prin SMS!

NUMAI în reţelele ORANGE si VODAFONE

 Studiul se livrează în format electronic, prin email, în termen de maxim 24 de ore de la efectuarea plăţii!

Detalii tehnice ale studiului:

Autor ECHipa www.studiijuridice.ro
Anul elaborarii 2010
Pagini:

14

Detalii tehnice: Formatul paginii: A4; Font: Times New Roman; Dimensiune caractere – 12 pt.; Distanta intre randuri: 1 rand
Note de subsol:

DA

Diacritice-ă,â,ţ,ş:

DA

Note de subsol:

DA

Bibliografie: DA
Printabil: DA
Se distribuie in format: *.PDF sau *.doc
Optiune de copiere COPY/PASTE Activa  [puteţi copia parti din conţinut în vederea realizării unor referate, studii, articole etc. personalizate după obiectivele dvs.]