Contenciosul administrativ poate fi definit în sens larg ca fiind totalitatea litigiilor dintre administraţia publică şi cei administraţi, indiferent de natura juridică a litigiilor sau altfel spus, noţiunea de contencios desemnează conflictul de interese intervenit între două sau mai multe părţi şi care nu poate fi soluţionat, în caz de neînţelegere, decât pe calea unui proces sau litigiu juridic desfăşurat în faţa unui organ de jurisdicţie competent.

În sens restrâns, noţiunea de contencios administrativ se referă doar la acele litigii în care autorităţile administraţiei publice şi alte organizaţii folosesc regimul juridic administrativ, în baza competenţei pe care le-o conferă legea.

Potrivit art. 2 alin. l lit. f) din Legea nr. 554/2004 prin contencios administrativ se înţelege activitatea de soluţionare de către instanţele de contencios administrativ competente potrivit legii organice a litigiilor în care cel puţin una dintre părţi este o autoritate publică, iar conflictul s-a născut fie din emiterea sau încheierea, după caz, a unui act administrativ, în sensul legii, fie din nesoluţionarea în termenul legal ori din refuzul nejustificat de a rezolva o cerere referitoare la un drept sau la un interes legitim. Amintim în acest context că Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 a fost modificată şi completată succesiv prin: O.U.G. 190/2005 pentru realizarea unor măsuri necesare în procesul de integrare europeană; Legea nr. 262/2007 pentru modificarea şi completarea Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004; Legea nr. 97/2008 privind aprobarea O.U.G. nr. 100/2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul justiţiei, a modificat art. 10 alin. 1 din Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ; Legea nr. 100/2008 pentru modificarea alin. 1 al art. 9 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004.

Aceste modificări şi completări aduse legii contenciosului administrativ au fost adoptate din necesitatea de a răspunde mutaţiilor produse în plan legislativ şi jurisprudenţial, inclusiv jurisprudenţei Curţii Constituţionale, în scopul de a se întări această instituţie fundamentală a statului de drept.

Prin definiţie, contenciosul administrativ regrupează totalitatea regulilor aplicabile soluţionării juridice a litigiilor apărute în urma activităţii autorităţilor administraţiei publice, ce sunt îndreptate atât spre impunerea unui comportament legal al autorităţilor administraţiei publice în activitatea lor, cât şi repararea prejudiciilor morale şi materiale apărute în legătură cu lezarea unor drepturi ale persoanelor fizice şi juridice. Prin urmare, contenciosul administrativ reprezintă o instituţie juridică fundamentală a statului de drept şi reprezintă ansamblul de reguli juridice privind soluţionarea pe cale jurisdicţională a litigiilor administrative.

În general, în cadrul oricărui proces, condiţiile de admisibilitate sunt acele cerinţe pe care acţiunile intentate trebuie să le îndeplinească, în prealabil, pentru ca instanţa sesizată să poată proceda la judecarea fondului litigiului. Verificarea îndeplinirii condiţiilor trebuie să preceadă judecata fondului, iar când una sau mai multe condiţii cerute de lege nu sunt îndeplinite, acţiunea urmează a fi respinsă.

Şi în materia contenciosului administrativ, în lipsa unei condiţii de admisibilitate, acţiunea va fi respinsă ca inadmisibilă sau competenţa va fi declinată unei alte instanţe, pe când în cazul în care actul este legal sau refuzul justificat, acţiunea va fi respinsă ca nefondată. În momentul introducerii acţiunii de contencios administrativ, reclamantul afirmă doar existenţa unui drept subiectiv sau interes legitim şi vătămarea sa prin actul atacat, urmând ca efectiv existenţa dreptului sau a interesului şi legătura de cauzalitate între actul administrativ şi vătămare să fie dovedite cu prilejul judecării pe fond a litigiului.

Potrivit legii, condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească acţiunea introdusă în contenciosul administrativ:

־         actul atacat în justiţie să fie un act administrativ sau asimilat

־         vătămarea unui drept recunoscut de lege sau un interes legitim

־         actul administrativ (sau asimilat) să provină de la o autoritate publică

־         în cazurile când este obligatorie, să fie îndeplinită procedura administrativă prealabilă

־         condiţia introducerii acţiunii în termenul prevăzut de lege

־         actul atacat în contenciosul administrativ să nu facă parte din categoria celor exceptate de la acest control.