Conventia de la Haga din 5 octombrie 1961, cu privire la suprimarea cerintei supralegalizarii actelor oficiale straine

CONVENTIA din 5 octombrie 1961, cu privire la suprimarea cerintei supralegalizarii actelor oficiale straine*
(CONFERINTA DE LA HAGA)

Statele semnatare ale prezentei conventii, dorind sa suprime cerinta supralegalizarii diplomatice sau consulare a actelor oficiale straine, au decis sa incheie o conventie in acest sens si au convenit asupra urmatoarelor dispozitii:

Art. 1
(1) Prezenta conventie se aplica actelor oficiale care au fost intocmite pe teritoriul unui stat contractant si care urmeaza sa fie prezentate pe teritoriul unui alt stat contractant.
(2) Sunt considerate acte oficiale, in sensul prezentei conventii:
a) documentele care emana de la o autoritate sau de la un functionar al unei jurisdictii a statului, inclusiv cele care emana de la ministerul public, de la un grefier sau de la un executor judecatoresc;
b) documentele administrative;
c) actele notariale;
d) declaratiile oficiale, cum ar fi: cele privind mentiuni de inregistrare, viza de investire cu data certa si legalizari de semnatura, depuse pe un act sub semnatura privata.
(3) Totusi prezenta conventie nu se aplica:
a) documentelor intocmite de agenti diplomatici sau consulari;
b)documentelor administrative care au legatura directa cu o operatiune comerciala sau vamala.

Art. 2
Fiecare stat contractant scuteste de supralegalizare actele caror li se aplica aceasta conventie si care urmeaza sa fie prezentate pe teritoriul sau. Supralegalizarea, in sensul prezentei conventii, are in vedere numai formalitatea prin care agentii diplomatici sau consulari ai tarii pe teritoriul careia actul urmeaza sa fie prezentat atesta veracitatea semnaturii, calitatea in care a actionat semnatarul actului sau, dupa caz, identitatea sigiliului si a stampilei de pe acest act.

Art. 3
Singura formalitate care ar putea fi ceruta pentru a atesta veracitatea semnaturii, calitatea in care a actionat semnatarul actului sau, dupa caz, identitatea sigiliului sau a stampilei de pe acest act, este aplicarea apostilei definite la art. 4, eliberata de catre autoritatea competenta a statului din care emana documentul. Totusi formalitatea mentionata in alineatul precedent nu poate fi ceruta atunci când fie legile, regulamentele sau uzantele in vigoare in statul in care actul urmeaza sa fie prezentat, fie o intelegere intre doua sau mai multe state contractante o inlatura, o simplifica sau scuteste actul de supralegalizare. Art. 4
Apostila prevazuta la art. 3 alin. 1 se aplica chiar pe act sau pe o prelungire a acestuia; ea trebuie sa fie conforma cu modelul anexat la prezenta conventie. Totusi ea poate fi redactata in limba oficiala a autoritatii care o elibereaza. Mentiunile care figureaza in continutul ei pot fi date si intr-o a doua limba. Titlul “Apostille (Convention de la Haye du 5 octobre 1961)” va fi mentionat in limba franceza.

Art. 5
Apostila este eliberata la cererea semnatarului sau a oricarui alt detinator al actului.
Intocmita in mod corespunzator, ea atesta veracitatea semnaturii, calitatea in care a actionat semnatarul actului sau, dupa caz, identitatea sigiliului sau a stampilei de pe acest act.
Semnatura, sigiliul sau stampila care figureaza pe apostila este scutita de orice atestare.

Art. 6
Fiecare stat contractant va desemna, in virtutea functiilor, autoritatile carora li se atribuie competenta de a aplica apostila prevazuta la art. 3 alin. 1. El va comunica aceasta desemnare Ministerului Afacerilor Externe al Olandei in momentul depunerii instrumentului sau de ratificare ori de aderare sau a declaratiei de extindere. El ii va comunica totodata si orice modificare in desemnarea acestor autoritati.

Art. 7
Fiecare dintre autoritatile desemnate potrivit art. 6 trebuie sa tina un registru sau un fisier in care sa inregistreze apostilele eliberate, indicând: a)numarul de ordine si data apostilei; b)numele semnatarului actului oficial si calitatea in care acesta a actionat sau, pentru actele nesemnate, indicarea autoritatii care a aplicat sigiliul sau stampila. La cererea oricarei persoane interesate autoritatea care a eliberat apostila este obligata sa verifice daca datele din apostila corespund celor din registru sau din fisier. Art. 8
Daca intre doua sau mai multe state contractante exista un tratat, o conventie sau un acord care contine dispozitii ce supun atestarea semnaturii, sigiliului sau stampilei anumitor formalitati, prezenta conventie nu deroga de la aceste formalitati decât daca ele sunt mai riguroase in raport cu cele prevazute la art. 3 si 4. Art. 9
Fiecare stat contractant va lua masurile necesare pentru a evita ca agentii sai diplomatici sau consulari sa procedeze la supralegalizari in cazul in care prezenta conventie prevede scutirea.

Art. 10
Prezenta conventie este deschisa semnarii statelor reprezentate la a 9-a Sesiune a Conferintei de la Haga de drept international privat, precum si Irlandei, Islandei, Marelui Ducat de Liechtenstein si Turciei.
Ea va fi ratificata si instrumentele de ratificare vor fi depuse la Ministerul Afacerilor Externe al Olandei.

Art. 11
Prezenta conventie va intra in vigoare in a 60-a zi dupa depunerea celui de-al treilea instrument de ratificare prevazut la art. 10 alin. 2.
Conventia va intra in vigoare, pentru fiecare stat semnatar care o ratifica ulterior, in a 60-a zi dupa depunerea instrumentului sau de ratificare.

Art. 12
Orice stat nementionat la art. 10 va putea sa adere la prezenta conventie dupa intrarea acesteia in vigoare in baza art. 11 alin. 1. Instrumentul de aderare va fi depus la Ministerul Afacerilor Externe al Olandei.
Aderarea nu va avea efect decât in relatiile dintre statul care adera si statele contractante care nu vor ridica nici o obiectie impotriva sa in termen de 6 luni dupa primirea notificarii prevazute la art. 15 lit. d). O asemenea obiectie va fi comunicata Ministerului Afacerilor Externe al Olandei. Conventia va intra in vigoare, intre statul care adera si statele care nu au ridicat nici o obiectie impotriva aderarii, in a 60-a zi dupa expirarea termenului de 6 luni mentionat la alineatul precedent. Art. 13
Orice stat, in momentul semnarii, ratificarii sau aderarii, va putea sa declare ca prezenta conventie se va extinde la ansamblul teritoriilor pe care le reprezinta pe plan international sau la unul ori mai multe dintre ele. Aceasta declaratie va avea efect in momentul intrarii in vigoare a conventiei pentru statul respectiv.
Ca urmare, orice extindere de aceasta natura va fi comunicata Ministerului Afacerilor Externe al Olandei.
Atunci când declaratia de extindere va fi facuta de un stat care a semnat si a ratificat conventia, aceasta va intra in vigoare pentru teritoriile respective conform dispozitiilor art. 11. Atunci când declaratia de extindere va fi facuta de un stat care a aderat la conventie, aceasta va intra in vigoare, pentru teritoriile respective, conform dispozitiilor art. 12. Art. 14
Prezenta conventie va avea o durata de 5 ani, incepând cu data intrarii sale in vigoare, conform art. 11 alin. 1, chiar si pentru statele care o vor ratifica sau vor adera la aceasta ulterior. In lipsa denuntarii, conventia va fi reinnoita tacit, din 5 in 5 ani. Denuntarea va fi comunicata Ministerului Afacerilor Externe al Olandei, cu cel putin 6 luni inainte de expirarea termenului de 5 ani. Ea va putea fi limitata la unele teritorii carora li se aplica conventia. Denuntarea nu va avea efect cu privire la statul care o va notifica. Conventia va ramâne in vigoare pentru celelalte state contractante. Art. 15
Ministerul Afacerilor Externe al Olandei va comunica statelor vizate la art. 10, precum si statelor care au aderat conform dispozitiilor art. 12:
a)notificarile vizate la art. 6 alin. 2;
b)semnaturile si ratificarile vizate la art. 10;
c)data la care prezenta conventie va intra in vigoare conform dispozitiilor art. 11 alin. 1;
d)aderarile si obiectiile vizate la art. 12 si data la care aderarile vor avea efect;
e)extinderile vizate la art. 13 si data la care ele vor avea efect;
f)denuntarile vizate la art. 14 alin. 3.

Drept care subsemnatii, special imputernicii, au semnat prezenta conventie.
Facuta la Haga la 5 octombrie 1961, in limbile franceza si engleza, textul in limba franceza prevalând in caz de divergente intre texte, intr-un singur exemplar care va fi depus in arhivele Guvernului Olandei si a carui copie certificata va fi transmisa, pe cale diplomatica, fiecaruia dintre statele reprezentate la cea de-a 9-a sesiune a Conferintei de la Haga de drept international privat, precum si Irlandei, Islandei, Marelui Ducat de Liechtenstein si Turciei. ANEXA:

Model de apostila

Apostila va avea forma unui careu cu latura de minimum 9 cm.

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Tara …………………….

Prezentul act oficial

2. a fost semnat de ……………………………………….

3. in calitate de …………………………………………….

4. poarta sigiliul/stampila ……………………………….

Atestat

5. la ……………………………………….

6. data ……………………………….

7. de catre ……………………………..

8. sub nr. ……………………………….

9. Sigiliul/stampila:………………………………..

10. Semnatura: ……………………………….

* Traducere.

Publicata in Monitorul Oficial cu numarul 408 din data de 26 august 1999