Infractiunea de talharie potrivit Noului Cod penal român (Legea nr. 286/2009)

1. Aspecte generale privind Noul Cod penal al României (Legea nr. 286/2009)

Elaborarea şi adoptarea unui nou Cod penal reprezintă un moment crucial în evoluţia legislativă a oricărui stat. În România, decizia de a se trece la elaborarea unui nou Cod penal nu a fost o simplă manifestare a voinţei politice, ci a reprezentat, în egală măsură, un corolar al evoluţiei economico-sociale, dar şi a doctrinei şi jurisprudenţei şi a avut la bază o serie de neajunsuri existente în actuala reglementare.

Codul penal actual, a fost adoptat prin Legea nr. 15/1968, şi se află în vigoare din 1 ianuarie 1969 şi deşi, începând cu anul 1990 s-a constatat o preocupare constantă de înlăturare a unor reglementări incompatibile cu exigenţele statului de drept, modificările operate nu au fost – şi nici nu puteau fi în măsură – să determine o modificare structurală a reglementării penale române.

Actualul regim sancţionator penal reglementat de Codul penal în vigoare, supus unor frecvente intervenţii legislative asupra diferitelor instituţii, a condus la o aplicare şi interpretare neunitară, lipsită de coerenţă a legii penale, cu repercusiuni asupra eficienţei şi finalităţii actului de justiţie.

În acest context, la 24 iulie 2009 s-a publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 510 din 24 iulie 2009 noul Cod Penal (Legea nr. 286/2009). Noul Cod penal urmăreşte îndeplinirea următoarelor obiective:

–   crearea unui cadru legislativ coerent în materie penală, cu evitarea suprapunerilor inutile de norme în vigoare existente în actualul Cod penal şi în legile speciale;

–   simplificarea reglementărilor de drept substanţial, menită să faciliteze aplicarea lor unitară şi cu celeritate în activitatea organelor judiciare;

–    asigurarea satisfacerii exigenţelor decurgând din principiile fundamentale ale dreptului penal consacrate de Constituţie şi de pactele şi tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte;

–    transpunerea în cadrul legislativ penal naţional a reglementărilor adoptate la nivelul Uniunii Europene;

–    armonizarea dreptului penal material român cu sistemele celorlalte state membre ale Uniunii Europene, ca o premisă a cooperării judiciare în materie penală bazată pe recunoaştere şi încredere reciprocă.

2. Tâlhăria potrivit Noului Cod penal (Legea nr. 286/2009). Privire comparativă faţă de vechiul cod

Referitor la incriminarea infracţiunii sau infracţiunilor de tâlhărie, înainte de orice comentariu vom reda comparativ cele două texte legale, din vechiul şi noul cod penal, care reglementează infracţiunile de tâlhărie:

Codul penal în vigoare

Art. 211. Tâlhăria. (1) Furtul săvârşit prin întrebuinţare de violenţe sau ameninţări ori prin punerea victimei în stare de inconştienţă sau neputinţă de a se apăra, precum şi furtul urmat de întrebuinţarea unor astfel de mijloace pentru păstrarea bunului furat sau pentru înlăturarea urmelor infracţiunii ori pentru ca făptuitorul să-şi asigure scăparea, se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 18 ani.

(2) Tâlhăria săvârşită în următoarele împrejurări:

a) de o persoană mascată, deghizată sau travestită;

b) în timpul nopţii;

c) într-un loc public sau într-un mijloc de transport, se pedepseşte cu închisoare de la 5 la 20 de ani.

(2^1) Pedeapsa este închisoarea de la 7 la 20 de ani, dacă tâlhăria a fost săvârşită:

a) de două sau mai multe persoane împreună;

b) de o persoană având asupra sa o armă, o substanţă narcotică ori paralizantă;

c) într-o locuinţă sau în dependinţe ale acesteia;

d) în timpul unei calamităţi;

e) a avut vreuna din urmările arătate în art. 182.

(3) Tâlhăria care a produs consecinţe deosebit de grave sau a avut ca urmare moartea victimei se pedepseşte cu închisoare de la 15 la 25 de ani şi interzicerea unor drepturi.

Noul Cod penal (Legea nr. 286/2009)

Art. 233. Tâlhăria. Furtul săvârşit prin întrebuinţarea de violenţe sau ameninţări ori prin punerea victimei în stare de inconştienţă sau neputinţă de a se apăra, precum şi furtul urmat de întrebuinţarea unor astfel de mijloace pentru păstrarea bunului furat sau pentru înlăturarea urmelor infracţiunii ori pentru ca făptuitorul să-şi asigure scăparea se pedepsesc cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.

Art. 234. Tâlhăria calificată. (1) Tâlhăria săvârşită în următoarele împrejurări:

a) prin folosirea unei arme ori substanţe explozive, narcotice sau paralizante;

b) prin simularea de calităţi oficiale;

c) de o persoană mascată, deghizată sau travestită;

d) în timpul nopţii;

e) într-un mijloc de transport sau asupra unui mijloc de transport;

f) prin violare de domiciliu sau sediu profesional, se pedepseşte cu închisoarea de la 3 la 10 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.

(2) Tâlhăria săvârşită în condiţiile art. 229 alin. (3) se pedepseşte cu închisoarea de la 5 la 12 ani.

(3) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează tâlhăria care a avut ca urmare vătămarea corporală.

Dacă avem în vedere structura celor două coduri, observăm în primul rând că, faţă de actualul cod (încă în vigoare la momentul redactării acestui studiu), Noul Cod penal – Legea nr. 286/2009 (care va intra probabil în vigoare la sfârşitul anului 2011) a incriminat distinct în două articole separate (art. 233 şi art. 234) pe de o parte, infracţiunea de tâlhărie în formă simplă şi pe de altă parte, infracţiunea de tâlhărie în formă calificată. Cele două infracţiuni au fost reglementate alături de piraterie în cadrul Capitolului II al Titlului II din noul Cod – „Tâlhăria şi pirateria”.

Mai mult decât atât legiuitorul Noului Cod penal a reglementat în cadrul aceluiaşi articol cele mai grave forme ale tâlhăriei şi pirateriei, şi anume cele urmate de moartea victimei:

Art. 236. Tâlhăria sau pirateria urmată de moartea victimei. Dacă faptele prevăzute în art. 233-235 au avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este închisoarea de la 7 la 18 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi.

Referitor la sancţionarea tentativei, de asemenea, reglementarea se face în cadrul unui articol comun atât pentru tâlhărie, cât şi pentru piraterie:

Art. 237. Sancţionarea tentativei. Tentativa la infracţiunile prevăzute în art. 233-235 se pedepseşte.

Aşadar, din prezentarea cadrului legal, reţinem că în Capitolul II (din cadrului Titlului II – Infracţiuni contra patrimoniului) sunt incriminate tâlhăria în varianta tip, tâlhăria calificată şi pirateria, fiind păstrate în mare parte dispoziţiile din Codul penal în vigoare, cu precizarea că s-a renunţat la unele dintre elementele circumstanţiale de agravare prevăzute de legea în vigoare. Este vorba despre tâlhăria săvârşită de două sau mai multe persoane împreună, în timpul unei calamităţi sau într-o locuinţă ori în dependinţe ale acesteia. Raţiunea modificării rezidă în aceea că primele două împrejurări sunt prevăzute, cu un conţinut apropiat, ca şi circumstanţe agravate legale, iar ultima împrejurare a fost reformulată.

De asemenea, au fost introduse noi ipoteze de agravare, incidente în ipoteza în care fapta se săvârşeşte „asupra unui mijloc de transport” sau prin simularea de „calităţi oficiale”, în condiţiile în care practica judiciară a semnalat cazuri relativ frecvente în care infractorii recurg la asemenea procedee.

Urmarea praeterintenţionată constând în moartea victimei în cazul tâlhăriei şi pirateriei a fost prevăzută într-un text distinct şi comun.

Dispoziţii interesante, cu impact şi în cazul infracţiunii de tâlhărie se regăsesc şi în partea generală a noului Cod penal, în cadrul dispoziţiilor ce reglementează concursul de infracţiuni. Astfel, în materia sancţionării concursului a fost introdusă o dispoziţie de excepţie, care permite ca în situaţia comiterii mai multor fapte deosebit de grave, instanţa să poată aplica pedeapsa detenţiunii pe viaţă, chiar dacă aceasta nu a fost stabilită pentru niciuna dintre infracţiunile concurente. Spre exemplu, autorul a comis 4 fapte de viol sau tâlhărie urmate de moartea victimei şi pentru fiecare instanţa a stabilit câte o pedeapsă de 20 de ani. Aplicând sistemul clasic de sancţionare a concursului, s-ar putea adăuga la pedeapsa cea mai grea un spor de cel mult 10 ani, cu toate că faţă de numărul şi gravitatea infracţiunilor comise se justifică aplicarea detenţiunii pe viaţă. De aceea, art. 39 alin. (2) oferă judecătorului această posibilitate, urmând a se aprecia de la caz la caz dacă o asemenea opţiune este sau nu justificată.

——————————————————————————–  

JURISPRUDENŢĂ ÎN MATERIA INFRACŢIUNII DE TÂLHĂRIE

——————————————————————————–  

StudiiJuridice.ro – PENAL: Talharie. Nerecunoasterea inculpatului  

27 Apr 2011 PENAL: Talharie. Nerecunoasterea inculpatului. Interpretarea probatoriului.
www.studiijuridice.ro/…/4176-penal-talharie-nerecunoasterea-inculpatului-interpretarea-probatoriului.html

StudiiJuridice.ro – Talharie. Nelegala citare a partii.c

28 Mai 2011 Tâlhărie. Nelegala citare a părţii. Când activitatea infracţională s-a desfăşurat în mai multe locuri, citaţia se afişează la sediul
www.studiijuridice.ro/…/11812-talharie-nelegala-citare-a-partii-c.html 

StudiiJuridice.ro – Infractiunea de talharie. Individualizarea

13 Mai 2011 Infractiunea de talharie. Individualizarea pedepei. Criterii.
www.studiijuridice.ro/…/7225-infractiunea-de-talharie-individualizarea-pedepei-criterii.html  

StudiiJuridice.ro – Talharie. Furt. Lovire sau alte violente  

Tâlhărie. Furt. Lovire sau alte violenţe. Elemente constitutive. Distincţie. Cheltuieli judiciare. Obligarea părţii responsabile civilmente în solidar cu
www.studiijuridice.ro/…/11687-talharie-furt-lovire-sau-alte-violente-elemente-constitutive.html  

StudiiJuridice.ro – Talharie.Circumstante atenuante.Reducerea

26 Apr 2011 Talharie.Circumstante atenuante.Reducerea pedepsei sub minimul special.
www.studiijuridice.ro/…/4116-talharie-circumstante-atenuante-reducerea-pedepsei-sub-minimul-special.html  

Talharie. CSJ Decizia nr. 1204/2002 – StudiiJuridice.ro – Librarie

infracţiunea de tâlhărie este consumată când executarea acţiunii principale, de furt, a fost consumată. Când după întreruperea executării acţiunii
studiijuridice.ro/…/talharie.-csj-decizia-nr.-1204-2002,131.html  

Talharie sau omor – StudiiJuridice.ro – Librarie electronica on

Diferenţa între infracţiunea de tâlhărie prin care s-a cauzat moartea unei persoane şi infracţiunea de omor deosebit de grav săvârşit în condiţiile
studiijuridice.ro/…/talharie-sau-omor-iccj-sec.-pen.-dec.-nr.-6621-2004,126.html  

Complicitate. Talharie. CSJ, sec. pen., Dec. nr. 769/2002  

Talharie. Curtea Supremă de Justiţie, secţia penală, decizia nr. Fapta de a lua parte la adoptarea hotărârii de a săvârşi o tâlhărie, la stabilirea
studiijuridice.ro/…/complicitate.-talharie.-csj-sec.-pen.-dec.-nr.-769-2002,129.html  

Talharie. Furt prin violenta. CSJ, Decizia nr. 2037 din 17 aprilie

17 Apr 2002 Talharie. Furt prin violenta. CSJ, Decizia nr. 2037 din 17 aprilie 2002.
studiijuridice.ro/…/talharie.-furt-prin-violenta.-csj-decizia-nr.-2037-din-17-aprilie-2002,132.html  

 Furt si talharie. ICCJ, sec. pen., Dec. nr. 2717/2004

Furt si talharie. ICCJ, sec. pen., Dec. nr. 2717/2004.
studiijuridice.ro/…/furt-si-talharie.-iccj-sec.-pen.-dec.-nr.-2717-2004,125.html