Legea notarilor publici nr. 36/1995, actualizata 2011

CAPITOLUL VI

Controlul activităţii notariale, arhiva şi evidenţa activităţii

SECŢIUNEA I

Controlul activităţii notariale

Art. 99. Actele notariale sunt supuse controlului judecătoresc, în condiţiile art. 100.

Activitatea notarilor publici este supusă controlului profesional administrativ, în condiţiile prezentei legi.

Art. 100. Actele notariale pot fi atacate de părţi sau de orice persoană interesată prin acţiune în anulare la instanţa judecătorească, în conformitate cu prevederile Codului de procedură civilă.

Totodată, partea nemulţumită poate introduce plângere împotriva încheierii de respingere a cererii de îndeplinire a unui act notarial, în termen de 10 zile de la data când a luat cunoştinţă, la judecătoria în circumscripţia căreia îşi are sediul biroul notarial care a refuzat îndeplinirea actului.

Plângerea se depune la biroul notarului public care a refuzat cererea, iar acesta o va înainta de îndată instanţei, împreună cu dosarul cauzei.

Judecarea plângerii se face cu citarea tuturor părţilor interesate în cauză. În cazul admiterii plângerii, instanţa indică în hotărâre modul în care trebuie întocmit actul.

Notarul public este obligat să se conformeze hotărârii judecătoreşti rămasă definitivă şi irevocabilă.

Art. 101. Controlul profesional administrativ se exercită de către Uniunea Naţională a Notarilor Publici prin consiliul său de conducere şi va avea în vedere:

a) organizarea Camerelor Notarilor Publici şi a birourilor notarilor publici;

b) calitatea actelor şi lucrărilor încheiate de notarii publici.

Consiliul uniunii poate delega Colegiului director al Camerei Notarilor Publici exercitarea controlului prevăzut la lit. b), în circumscripţia sa.

Ministrul justiţiei poate ordona controlul activităţii notarilor publici prin inspectori generali de specialitate.

SECŢIUNEA II

Arhiva şi evidenţa activităţii

Art. 102. Arhiva activităţii notariale este proprietatea statului şi se păstrează, se conservă şi se predă în condiţiile legii.

Art. 103. Biroul de notar public va avea arhivă şi registratură proprii.

Secretariatul va efectua operaţiuni privind primirea, înregistrarea şi expedierea corespondenţei, înregistrarea şi îndosarierea actelor, păstrarea registrelor, precum şi alte lucrări cu caracter auxiliar, necesare bunei desfăşurări a activităţii notariale.

Notarul public va ţine şi o evidenţă financiar-contabilă.