Ordin nr. 4033/2011 privind metodologia-cadru de organizare a examenelor de finalizare a studiilor in invatamantul superior

Ordin nr. 4033 din 12/04/2011, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 309 din 05/05/2011
Intrare in vigoare: 05/05/2011
privind metodologia-cadru de organizare a examenelor de finalizare a studiilor în învăţământul superior – examene de absolvire, licenţă, diplomă, selecţie, disertaţie

În conformitate cu prevederile art. 120, 137, 140, 143, 145, 146 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, ale Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 404/2006 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de masterat şi ale Hotărârii Guvernului nr. 567/2005 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat, cu modificările ulterioare,

    în temeiul art. 1, 2 şi 3 din Legea nr. 60/2000 privind dreptul absolvenţilor învăţământului superior particular de a susţine examenul de finalizare a studiilor la instituţii de învăţământ superior de stat acreditate şi al Hotărârii Guvernului nr. 81/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,

    Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului emite prezentul ordin.

   Art. 1. – Examenele de finalizare a studiilor în învăţământul superior, respectiv examenul de absolvire, examenul de licenţă, examenul de diplomă, examenul de selecţie şi examenul de disertaţie, denumite în continuare examene de finalizare a studiilor, se organizează şi se desfăşoară potrivit prevederilor prezentului ordin şi ale metodologiilor proprii aprobate de senatele universitare. Metodologiile proprii vor fi făcute publice.    Art. 2. – (1) Examenele de finalizare a studiilor pot fi organizate numai de către instituţii de învăţământ superior acreditate în condiţiile legii, denumite în continuare instituţii organizatoare.    (2) Instituţiile de învăţământ superior acreditate, aflate în perioada de monitorizare specială, au dreptul să organizeze, după caz, examene de absolvire, examene de licenţă, examene de diplomă, examene de disertaţie numai pentru absolvenţii proprii ai specializărilor/programelor de studii acreditate şi ai specializărilor/programelor de studii autorizate să funcţioneze provizoriu, ce fac parte dintr-un domeniu de licenţă în care instituţia organizatoare are şi programe de studii/specializări acreditate.    Art. 3. – (1) Finalizarea studiilor pentru absolvenţii studiilor organizate în baza Legii învăţământului nr. 84/1995*), republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se încheie:    a) cu examen de licenţă sau cu examen de diplomă, pentru studiile în învăţământul universitar de lungă durată, după caz;    b) cu examen de absolvire, pentru studiile în învăţământul universitar de scurtă durată.     ___________

   *) Legea învăţământului nr. 84/1995 a fost abrogată prin art. 361 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011. finalizare a studiilor constă din două probe, la fiecare probă nota de promovare trebuie să fie cel puţin 5,00.

   (2) Pentru studiile menţionate la alin. (1), instituţiile de învăţământ superior pot prevedea în metodologiile proprii, în regulamentele de studii, în contractele de studii etc. termenelimită sau/şi condiţii suplimentare pentru studenţii aflaţi în prelungire de şcolaritate la aceste forme de învăţământ.    (3) Pentru absolvenţii studiilor organizate în baza Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare:    a) ciclul I de studii universitare: studiile universitare de licenţă se încheie cu examen de licenţă sau examen de diplomă pentru învăţământul din domeniul ştiinţelor inginereşti;    b) ciclul II de studii universitare: studiile universitare de masterat se încheie cu examen de disertaţie. 

   Art. 4. – (1) Examenul de absolvire şi examenul de licenţă/diplomă constau fiecare din două probe, după cum urmează:

   a) proba 1: Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate;
   b) proba 2: Prezentarea şi susţinerea lucrării de absolvire/proiectului de absolvire/lucrării de licenţă/proiectului de diplomă. Prezentarea şi susţinerea sunt publice.
   (2) Cel puţin una dintre cele două probe menţionate la alin. (1) pentru examenul de licenţă/diplomă se desfăşoară prin contact direct, nemijlocit prin prezenţa, în acelaşi loc şi în acelaşi moment, a comisiei de examen cu examinatul. 
   (3) Pentru anul universitar 2010-2011, examenul de absolvire şi examenul de licenţă/diplomă constau fiecare din una sau două probe. Proba/Probele se stabileşte/se stabilesc de senatul universitar al instituţiei organizatoare din probele menţionate la alin. (1).    (4) În învăţământul superior medico-farmaceutic uman, prima probă din cadrul examenului de licenţă se constituie dintr-o componentă naţională şi, după caz, o componentă specifică. Componenta naţională va fi sub formă de lucrare scrisă din tematica şi din bibliografia anunţate de către Comisia de organizare, care va fi formată din specialişti desemnaţi de conducerile universităţilor de medicină şi farmacie acreditate.    (5) Senatul instituţiei organizatoare va decide şi va înscrie, în funcţie de specific, în metodologia proprie de organizare şi desfăşurare a examenelor de finalizare a studiilor, modul de susţinere a probei/probelor: scris, oral, probă practică.    (6) Metodologia va cuprinde prevederi exprese privind măsurile luate de instituţiile organizatoare pentru asigurarea originalităţii conţinutului lucrărilor ce urmează a fi susţinute, precum şi cele de interzicere a comercializării de lucrări ştiinţifice în vederea facilitării falsificării de către cumpărător a calităţii de autor al unei lucrări de licenţă, de diplomă sau de disertaţie.    (7) Examenul de disertaţie constă într-o singură probă, şi anume: prezentarea şi susţinerea disertaţiei. Prezentarea şi susţinerea disertaţiei pot fi publice şi se desfăşoară prin contact direct, nemijlocit prin prezenţa, în acelaşi loc şi în acelaşi moment, a comisiei de examen cu examinatul.    (8) Media de promovare a examenului de finalizare a studiilor trebuie să fie cel puţin 6,00. În situaţia în care examenul de    (9) Media unei probe, ca medie aritmetică a notelor comisiei de examen, precum şi media examenului de finalizare a studiilor se calculează cu două zecimale, fără rotunjire. Notele membrilor comisiei de examen sunt numere întregi de la 10 la 1.    (10) Deliberarea comisiilor cu privire la stabilirea rezultatelor examenelor de finalizare a studiilor nu este publică. Luarea deciziilor în cadrul comisiei este reglementată prin metodologia proprie a universităţii.    Art. 5. – (1) Pentru absolvenţii de învăţământ superior particular care se încadrează în prevederile Legii nr. 60/2000 privind dreptul absolvenţilor învăţământului superior particular de a susţine examenul de finalizare a studiilor la instituţii de învăţământ superior de stat acreditate, precum şi pentru absolvenţii care provin de la instituţii de învăţământ superior şi/sau programe de studii care au intrat în lichidare se organizează examen de selecţie, anterior susţinerii examenelor de finalizare a studiilor.    (2) Examenul de selecţie constă în 5 probe scrise, cu excepţia examenului de selecţie din domeniul medicofarmaceutic uman, care constă în 5 probe scrise şi o probă practică specifică.    (3) Examenul de selecţie se desfăşoară numai în instituţii de învăţământ superior acreditate, desemnate în acest scop prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.    (4) Pot organiza, după caz, examen de selecţie, examen de absolvire sau examen de licenţă/diplomă, pentru absolvenţii de învăţământ superior particular prevăzuţi la alin. (1), numai instituţiile de învăţământ superior acreditate, care se încadrează în prevederile art. 7.    Art. 6. – Pot susţine, după caz, examen de absolvire sau de licenţă/diplomă:    a) absolvenţii de învăţământ superior ai programelor de studii/specializărilor acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu;    b) absolvenţii care au promovat examenul de selecţie, potrivit prevederilor art. 5.    Art. 7. – (1) O instituţie de învăţământ superior acreditată poate organiza, după caz, examen de absolvire sau examen de licenţă/diplomă pentru absolvenţii proprii de învăţământ superior de stat ori particular, la:    a) programe de studii/specializări pentru care are acreditare în condiţiile legii, denumite în continuare specializări/programe acreditate;    b) programe de studii/specializări autorizate să funcţioneze provizoriu, pentru care instituţia organizatoare are, în acelaşi domeniu de licenţă, programe de studii/specializări acreditate.    (2) O instituţie de învăţământ superior acreditată poate organiza, după caz, examen de absolvire sau examen de licenţă/diplomă pentru absolvenţii altor instituţii de învăţământ superior de stat ori particulare, în condiţiile stabilite la alin. (1), şi numai dacă programul de studii/specializarea respectiv(ă) este şcolarizat(ă) în cadrul instituţiei organizatoare.    (3) Absolvenţii programelor de studiu/specializărilor din instituţiile de învăţământ superior autorizate provizoriu vor susţine examenele de finalizare a studiilor numai în cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate, desemnate, cu acordul acestora, de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, în baza unei analize preliminare solicitată Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior.    (4) În situaţia în care, la nivel naţional, într-un domeniu de licenţă există numai programe de studii/specializări autorizate să funcţioneze provizoriu, absolvenţii acestor programe de studii/specializări vor susţine examenul de finalizare a studiilor la programe de studii/specializări acreditate “înrudite”. Aceste programe de studii/specializări se stabilesc de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior, în momentul autorizării provizorii.    (5) O instituţie de învăţământ superior acreditată poate organiza examen de disertaţie numai pentru absolvenţii proprii.    (6) La o specializare/un program de studii examenul de finalizare a studiilor se organizează şi se desfăşoară în aceleaşi condiţii pentru toţi candidaţii, indiferent de forma de învăţământ parcursă.    Art. 8. – (1) Comisiile de examen de finalizare a studiilor se stabilesc pe programe de studii/specializări, prin decizie a rectorului instituţiei organizatoare, la propunerea consiliilor facultăţilor/departamentelor şi cu aprobarea senatului universităţii. Comisiile se fac publice.    (2) Conducerea instituţiei organizatoare şi comisiile de examen poartă întreaga responsabilitate pentru organizarea şi desfăşurarea examenelor de finalizare a studiilor.    (3) Fiecare comisie este alcătuită din preşedinte, membri şi secretar.    (4) Preşedintele comisiei de examen de finalizare a studiilor trebuie să aibă gradul didactic de profesor universitar sau conferenţiar universitar.    (5) Membrii comisiei de examen de finalizare a studiilor trebuie să aibă titlul ştiinţific de doctor şi gradul didactic de lector universitar/şef de lucrări universitar, conferenţiar universitar sau profesor universitar.    (6) Secretarul comisiei de examen de finalizare a studiilor trebuie să aibă cel puţin gradul didactic de asistent universitar şi are numai atribuţii de administrare a documentelor.    (7) Membrii comisiei de examen de finalizare a studiilor sunt remuneraţi pentru această activitate exclusiv de instituţia organizatoare.    (8) În cazul absolvenţilor instituţiilor de învăţământ superior care susţin examenele de finalizare a studiilor în alte instituţii de învăţământ superior decât în cea pe care au absolvit-o este interzisă perceperea de taxe de examinare de la studenţii respectivi de către instituţia organizatoare a examenelor. Pentru acoperirea costurilor organizării examenelor de finalizare a studiilor aferente unor absolvenţi din alte instituţii de învăţământ superior, instituţiile de învăţământ superior acreditate şi desemnate conform art. 7 alin. (3) încheie un acord scris cu instituţia de învăţământ superior autorizată provizoriu sau aflată în curs de lichidare.    Art. 9. – (1) Absolvenţii specializărilor/programelor de studii acreditate sau ai specializărilor/programelor de studii autorizate să funcţioneze provizoriu se înscriu şi susţin examenul de absolvire, de licenţă sau de diplomă, după caz, în cadrul instituţiei organizatoare pe care au absolvit-o, în condiţiile prevederilor art. 7.    (2) În situaţii deosebite, la cerere şi cu respectarea prevederilor art. 7, absolvenţii specializărilor/programelor de studii acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu se pot înscrie şi pot susţine, după caz, examenul de absolvire, de licenţă sau de diplomă la o altă instituţie organizatoare, cu aprobarea senatelor universitare ale instituţiei absolvite şi ale instituţiei organizatoare.    (3) Candidaţii la examenul de licenţă/diplomă prezintă la înscriere un certificat de competenţă lingvistică într-o limbă de largă circulaţie internaţională, eliberat de instituţia organizatoare sau de către o altă instituţie specializată, naţională ori internaţională, recunoscută de instituţia organizatoare.    (4) Examenele de finalizare a studiilor se desfăşoară la sediile instituţiilor organizatoare.    (5) Înscrierea candidaţilor pentru un examen de finalizare a studiilor se efectuează cu cel puţin 10 zile înainte de începerea examenului, la instituţia organizatoare, fie individual, fie de către instituţia de învăţământ superior în care au urmat studiile, în baza protocolului dintre aceste instituţii şi cu respectarea prevederilor legale în vigoare.    Art. 10. – (1) Pentru absolvenţii fiecărei promoţii, examenele de finalizare a studiilor se pot organiza numai în două sesiuni pe parcursul unui an universitar, în perioadele stabilite de senatul instituţiei organizatoare. Absolvenţii promoţiilor anterioare se pot înscrie la examenele de finalizare a studiilor în sesiunile programate pentru promoţia curentă.    (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru situaţii deosebite, instituţia organizatoare poate organiza sesiuni speciale de examene de finalizare a studiilor, numai cu aprobarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.    Art. 11. – Instituţia organizatoare va informa candidaţii despre perioadele de examene de finalizare a studiilor, condiţiile şi perioadele de înscriere, tematica, bibliografia, programele, accesul la biblioteci, cursurile de pregătire etc., prin afişare la sediul instituţiei organizatoare, pe pagini web şi, dacă este posibil, prin broşuri/pliante tipărite.    Art. 12. – (1) Rezultatul fiecărei probe se comunică prin afişare la sediul instituţiei organizatoare şi pe pagini web, în termen de cel mult 48 de ore de la data susţinerii acesteia.    (2) Eventualele contestaţii privind rezultatele unei probe se depun în locul indicat de metodologia proprie, la sediul instituţiei organizatoare unde absolventul susţine examenul de finalizare a studiilor, în termen de cel mult 24 de ore de la comunicarea/afişarea rezultatelor, şi se rezolvă în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii depunerii contestaţiilor de către comisia de analiză şi soluţionare a contestaţiilor, numită de instituţia organizatoare. Contestaţiile se rezolvă exclusiv la nivelul instituţiei organizatoare, iar deciziile comisiilor de analiză şi soluţionare a contestaţiilor sunt definitive.    (3) Rezultatele obţinute la probele orale, de aptitudini sportive sau artistice nu pot fi contestate.    Art. 13. – În cazul nepromovării examenelor de finalizare a studiilor, acestea pot fi susţinute într-o sesiune ulterioară, cu suportarea de către candidat a cheltuielilor aferente, în condiţiile stabilite de metodologiile proprii ale instituţiilor organizatoare şi în conformitate cu prevederile legale în vigoare.    Art. 14. – (1) Diplomele pentru absolvenţii care au promovat examenul de finalizare a studiilor se eliberează, în programul de studii/specializarea absolvit(ă), de către instituţia organizatoare, în termen de cel mult 12 luni de la data promovării.    (2) Până la eliberarea diplomei, absolvenţii care au promovat examenul de finalizare a studiilor primesc, la cerere, adeverinţe de absolvire. Adeverinţa de absolvire conferă titularului aceleaşi drepturi legale ca şi diploma şi trebuie să conţină semnăturile şi informaţiile înscrise în diplomă, precum şi informaţii privind forma de învăţământ la care s-a organizat şcolarizarea, perioada de studii, mediile de promovare a anilor de studii. În caz de pierdere sau de distrugere, eliberarea unei noi adeverinţe urmează procedurile privind eliberarea duplicatelor diplomelor.    (3) Absolvenţii care nu promovează examenul de finalizare a studiilor primesc, la cerere, un certificat de studii universitare care cuprinde informaţii privind forma de învăţământ la care s-a organizat şcolarizarea, perioada de studii, mediile de promovare a anilor de studii.    Art. 15. – Rectorul poate anula, cu aprobarea senatului universitar, un examen de finalizare a studiilor, un certificat sau o diplomă de studii atunci când se dovedeşte că s-a obţinut prin mijloace frauduloase sau prin încălcarea prevederilor Codului de etică şi deontologie universitară.    Art. 16. – Prevederile prezentului ordin vor fi duse la îndeplinire de către Direcţia generală învăţământ superior, echivalarea şi recunoaşterea studiilor şi diplomelor şi instituţiile de învăţământ superior acreditate sau autorizate provizoriu să organizeze activităţi de învăţământ superior, potrivit legii.    Art. 17. – Prezentul ordin se aplică începând cu promoţia anului universitar 2010-2011, precum şi absolvenţilor care nu au susţinut sau nu au promovat examenul de finalizare a studiilor până la intrarea sa în vigoare.    Art. 18. – (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

   (2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 295/2007 privind cadrul general de organizare a examenelor de finalizare a studiilor în învăţământul superior – examene de absolvire, licenţă, diplomă, selecţie, disertaţie şi de finalizare a programelor de pregătire universitară avansată din cadrul studiilor universitare de doctorat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 135 din 23 februarie 2007, se abrogă.

    Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului,

Daniel Petru Funeriu